fbpx

Sponsor

สำนักข่าวหวยแห่งแรกประเทศไทย ที่ตั้งใจจะรวบรวมตัวเลขเด็ดมานำเสนอให้คุณ
เลขเด็ดงวดวันที่

เซฟไว้เลย เรือพระ ป้ายทะเบี ยนรถไ อ้ ไ ข่

1138

ประเพณีชั กพระเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาว

ใต้ ซึ่งเป็นประเพณีทำบุญในวันออกพรรษา ซึ่ง

ตรงกับ วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ซึ่งเชื่ อกันว่า เมื่อ

ครั้งที่พระพุทธเจ้า เสด็จไปจำพรรษา ณ สว รรค์

ชั้นด าวดึ งส์เพื่อโป รดพระม ารดา เมื่อครบ

พรรษาจึงเสด็จมายังโ ล ก

มนุ ษย์ พุทธศาสนิกชนจึงมารอรับเส ด็จ แล้ว

อัญเชิ ญพระพุ ทธ เจ้ าขึ้นประทับบน บุษบกแล้ว

แ ห่ไปรอบเมือง

เรือพระ คือ รถหรือล้ อเลื่ อนที่ประดับตกแต่ ง

ให้เป็นรู ปเรือแล้ววางบุษบก ซึ่งภ าษ าพื้นเมือง

ของภาคใต้เรียกว่า “น ม” หรือ “น มพระ”

ย อ ด บุษบก เรียกว่า “ยอ ด น ม” ใช้สำหรับ

อาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานแล้วลากใน

วันออกพรรษา ลากพระทางน้ำ เรียกว่า “เรือ

พระน้ำ” ส่วนลากพระทางบก เรียกว่า “เรือพระ

บก” สมั ยก่อนจะทำเป็นรู ปเรือ ให้คล้ ายเรือ

จ ริง ๆ และต้องทำให้มีน้ำหนักน้อยที่สุ ด

วันนี้เพ จ แหลงไหร เทือน เก็บภ าพ เรือพระ

ของวัดเจดีย์(ไ อ้ ไ ข่) มาให้ชมกัน

ของวัดเจดีย์(ไ อ้ ไ ข่) มาให้ชมกัน