สำนักข่าวหวยแห่งแรกประเทศไทย ที่ตั้งใจจะรวบรวมตัวเลขเด็ดมานำเสนอให้คุณ
เลขเด็ดงวดวันที่ Love you.

XCMG Official QY25K-II 25t Chinese brand new hydraulic mobile truck with crane price list for sale

273

เค าะรวด ส่วนต่างข้าว จ่ายเงิ นชดเชย 3 ชนิด

เค าะรวด ส่วนต่างข้าว จ่ายเงิ นชดเชย 3 ชนิด ส่วนต่างข้าว งวด 22 – 24 จ่ายเงิ นชดเชยประกันร ายได้ข้าว 3 ชนิด ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้รับเงิ นสูงสุด ส่วน ข้าวเปลือกเหนียว ได้น้อยสุด เช็คเลยที่นี่ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้ าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกssมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลู กข้าว เปิดเผยว่า ได้อนุมัติร าค าเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างร าค า ตามโครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลู กข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 สำหรับ ส่วนต่างข้าว งวด 22 – 24 ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติจ่ายเงิ นส่วนต่าง ให้กับเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรผู้ปลู กข้าว ปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่ค าดว่าจะเก็บเกี่ยว สำหรับ 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 22 ระบุวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. 2564 งวดที่ 23 ระบุวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 5-11 เม.ย. 2564 งวดที่ 24 ระบุวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 12-18 เม.ย. 2564 สำหรับการจ่ายชดเชย ทั้ง 3 งวด จะจ่ายส่วนต่างให้ข้าว 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่, ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยทั้ง 3 ชนิด จ่ายชดเชย 22 , 23 , 24 งวดติดต่อกัน เพร าะยังมีร าค าต่ำกว่าร าค าที่ประกันร ายได้ แต่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ไม่ต้องจ่าย หลังจากที่ร าค าขยับสูงขึ้นเกินเพดานประกันร ายได้ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ได้มีการจ่ายชดเชย เนื่องจากสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวไปแล้ว ผลการพิจารณาร าค าตลาดปัจจุบัน กับร าค าที่ประกันร ายได้ สรุป ดังนี้ งวดที่ 22 ร าค าข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,812.93 บ าท มีส่วนต่างตันละ 2,187.07 บ าท เกษตรกรจะได้รับเงิ นส่วนต่าง 34,993.12 บ าท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,704.51 บ าท มีส่วนต่างตันละ 295.49 บ าท เกษตรกรจะได้รับเงิ นส่วนต่าง 8,864.70 บ า ท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,363.85 บ าท ไม่มีส่วนต่างต้องจ่าย และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,734.34 บ าท มีส่วนต่างตันละ 265.66 บ าท เกษตรกรจะได้รับเงิ นส่วนต่าง 4,250.56 บ าท งวดที่ 23 ร าค าข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,757.33 บ าท มีส่วนต่างตันละ 2,242.67 บ าท เกษตรกรจะได้รับเ งินส่วนต่าง 35,882.72 บ าท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,557.87 บ าท มีส่วนต่างตันละ 442.13 บ าท เกษตรกรจะได้รับเงิ นส่วนต่าง 13,263.90 บ าท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,201.76 บ าท ไม่มีส่วนต่างต้องจ่าย ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,500.36 บ าท มีส่วนต่างตันละ 499.64 บ าท เกษตรกรจะได้รับเงิ นส่วนต่าง 7,994.24 บ าท งวดที่ 24 ร าค าข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,736.26 บ าท มีส่วนต่างตันละ 2,263.74 บ าท เกษตรกรจะได้รับเงิ นส่วนต่าง 36,219.84 บ าท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,515.54 บ าท มีส่วนต่างตันละ 484.55 บ าท เกษตรกรจะได้รับเงิ นส่วนต่าง 14,536.50 บ าท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,150.04 บ าท ไม่มีส่วนต่างต้องจ่าย ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,384.27 บ าท มีส่วนต่างตันละ 615.73 บ าท เกษตรกรจะได้รับเงิ นส่วนต่าง 9,851.68 บ าท ข้อมูลthebangkokinsight.

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *