fbpx

Sponsor

สำนักข่าวหวยแห่งแรกประเทศไทย ที่ตั้งใจจะรวบรวมตัวเลขเด็ดมานำเสนอให้คุณ
เลขเด็ดงวดวันที่

Pipe Production Machine Electrical Conduit PVC 16-50mm Automatic High Quality 12 Months Double-screw

433

เงื่ อนไขรับ5,000บ าท เที่ ยววันหยุ ดส งกร านต์

เงื่ อนไขรับ5,000บ าท เที่ ยววันหยุ ดส งกร านต์ ถูกใจวัยโจ๋ เปิ ดเงื่อ นไขรั ฐแจ ก 5,000 บ าท ให้เที่ ยววันหยุ ดสงกร านต์ จากที่ปร ะชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) อนุมั ติ “เ ร าช นะ” เพื่ อช่ว ยเหลือปร ะชาช นที่ได้รับผลก ระท บจากสถ านก ารณ์ การแ พร่ระบ าดของโ รคCV ระล อกใ หม่ โดยแ จกเงิ นเยี ยวย า 3,500 บ าท เป็นเว ลา 2 เดื อน รวม 7,000 บ าท ซึ่งสามารถมาลงท ะเบี ยนผ่ าน www.เร าช นะ.com ได้ตั้งแต่ วันที่ 29 ม.ค. 64 เวลา 06.00 น. – 12 ก.พ. 2564 ล่ าสุดเมื่ อวันที่ 8 มี.ค. เพจ เร าช นะ ได้โพ สต์ข้อคว ามระบุว่า เตรี ยมเ ฮกันเลย จัดให้ทั้งวันหยุ ดและเงิ นเที่ ยว สงกร านต์ปีนี้ หยุดย าว 6 วัน (10-15 เม.ย) แต่เท่ านั้นยังไม่พอ จัดให้อีกต่อ เตรี ยมเปิ ดโค รงการใ หม่ ทั วร์เที่ ยวไ ทย” แจ ก 5,000 บ. ช่วยค่ าเที่ ยว เพีย งอายุ 18 ปีขึ้นไป แท นที่เที่ ยวไ ทยวัยเ ก๋าที่กำหน ดอ ายุ 55 ปีขึ้นไป ร ายละเอี ยดเบื้ องต้น -อายุ18 ปีขึ้นไป -สมทบเงิ นสูงสุด 5,000 บ./คน ให้ออกเดิ นทางเที่ ยวผ่ านบริษั ททั วร์ (โดยจะส มท บเงิ นให้ 40% ของแพ็ กเ กจ) สำหรับร ายละเอีย ดทั วร์เที่ย วไ ทยเต็ ม ต้อ งรอสรุ ป มติ ครม.ค าดว่าจะอ อกมาเร็ วนี้ Post Views: 135