สำนักข่าวหวยแห่งแรกประเทศไทย ที่ตั้งใจจะรวบรวมตัวเลขเด็ดมานำเสนอให้คุณ
เลขเด็ดงวดวันที่ Love you.

High accuracy plastic pp hdpe pvc pipe processing making extruder machinery

474

สรุปความเข้าใจ ก่อนกรมการขนส่งทางบก เปิดใช้ป้ายทะเบียนพิเศษ

จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อ วันที่ 2 ก.พ. 2564 อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ให้สามารถกำหนดตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ หรือตัวเลข เมื่อผสมแล้วเป็นชื่อบุคคลก็ได้ หรือชื่อเฉพาะและแผ่นป้ายทะเบียนจะยังคงมีหมายเลขทะเบียนปรากฏ 1. แผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ ให้มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลขได้ บรรทัดที่หนึ่ง ประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สอง และหมายเลขทะเบียนไม่เกินสี่หลัก บรรทัดที่สอง เป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพฯ หรือจังหวัดที่จดทะเบียน เว้นแต่กรณีจดทะเบียนที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คำว่า เบตง ทั้งนี้ ตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษรไทยหมายเลขทะเบียนให้ใช้ตัวเลขอารบิก และทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้อัดเป็นรอยดุน 2. แผ่นป้ายทะเบียนพิเศษ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหมวดอักษรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี, ไม่มีเจตนาในทางทุจริต 3. การกำหนดชื่อเฉพาะดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุญาต กรณีที่ผสมกันแล้วมีความหมายในทางลบหรือเป็นคำไม่สุภาพ จะไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรในแผ่นป้ายทะเบียนโดยเด็ดขาด 4. แผ่นป้ายทะเบียนพิเศษ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วออกประมูลเป็นการทั่วไป จากนั้นจะนำรายได้เข้ากองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 5. การดำเนินการหลังจากนี้ เมื่อร่างกฎกระทรวงที่ผ่านการตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว จะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 6. คาดเตรียมเปิดใช้ภายในกลางปี 2564 นี้ ที่มา thairath