fbpx

Sponsor

สำนักข่าวหวยแห่งแรกประเทศไทย ที่ตั้งใจจะรวบรวมตัวเลขเด็ดมานำเสนอให้คุณ
เลขเด็ดงวดวันที่

ปิ ดตำนานห วย อลเวง!! หลั กฐ านเด็ด ชี้ชั ด ครูปรีชาไม่ได้ซื้ อ

854

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.63 ที่ศ าลจังหวัดกาญจนบุรี

ศาลอุทธ รณ์ภ าค 7 นัดอ่านค ำพิพา กษ า ค ดี

นายปรีชา ใคร่ครวญ หรือครูปรีชา เป็นโ จทก์

ยื่นฟ้ องร.ต.ท.จรูญ วิมูล หรือลุงจรูญ ในความ

ผิ ดฐ านยั กยอ กทรั พย์รับของโ จ ร โดยค ดีนี้

ศาลชั้นต้นมีคำพิพ ากษ ายกฟ้ องลุงจรูญไป

ก่อนหน้านี้แล้วนั้น

ศา ลเริ่มอ่ านคำพิพ ากษ า 83 หน้า จนเสร็จสิ้ น

ในเวลา 10.45 น. ก่อนจะมีคำพิพ ากษ ายืนตาม

ศาลชั้นต้ น ย กฟ้อ งลุงจรูญ ในความผิ ดฐาน

ยั กยอ กทรั พย์ รับของโ จ ร โดยศาลอุ ทธรณ์

ภาค 7 ให้เหตุผ ลของการพิจา รณาย กฟ้อ งว่า

มาจากการที่ศ าลได้พิจ ารณาพย านหลั กฐาน

ต่างๆ แล้ว เชื่ อได้ว่าครูปรีชาไม่ได้เป็นเจ้าของ

ทรั พย์ ซึ่งคือสล ากกินแบ่ งรั ฐบ าลชุดที่ถูก

ร างวั ลที่ 1 จำนวน 5 ใบ เมื่อครูปรีชาไม่ได้เป็น

เจ้าของทรั พย์ จึงไม่ได้เป็นผู้เสี ยห าย เมื่อไม่ได้

เป็นผู้เสี ยห าย จึงไม่มีสิ ทธิ์ที่จะฟ้ องร้องดำเนิน

ค ดีกับลุงจรู ญ ดังนั้นศ าลจึงมีคำพิพ ากษา

ย กฟ้ อง

ด้านลุงจรูญ และภรรย า พร้อมด้วยนายษิทรา

เบี้ ยบังเกิ ด ทนายความ ได้เดินทางลงมาจาก

ห้องพิจารณาค ดีด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม โดยนายษิ

ทรา เปิ ดเผยว่า ศ าลมีคำพิพ ากษายืนตามศาล

ชั้นต้นย กฟ้อ งลุงจรูญ โดยศาลให้ความสำคั ญ

กับหลักฐานทางวิทย าศา สตร์ ทั้งคลิ ปเสี ยง

การส นทน า สัญญาณโ ทรศั พท์ของครูปรีชา

ซึ่งเป็นส่ วนส ำคัญที่ใช้พิสู จน์ว่า คำให้การของ

ครูปรีชาที่อ้ างว่าเดินทางไปซื้ อล อตเตอรี่ที่

ตลาดเรดซิตี้ในวันที่ 31 ต.ค.2560 นั้นไม่เป็น

ความจ ริง เนื่องจากสั ญญาณโ ทรศัพท์ระบุว่า

ในวันดังกล่าว ครูปรีชาออกจากโรงเรียน ซึ่งเป็น

สถานที่ที่ครูปรีชาทำงานอยู่ในเวลา 16.26 น.

และไปรั บลูกของครูที่โรงเรียนอีกแห่งในต.ท่า

ล้อ อ.ท่าม่วง ในเวลา 16.56 น. แต่ในคำให้การ

ของครูปรีชาระบุว่าในวันดั งกล่าวครูปรีชาได้

แวะทำธุร ะที่ตลาดเรดซิตี้และแวะซื้ อลอ ตเต

อรี่กับเจ๊บ้ าบิ่น โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที

ก่อนเดินทางไปรับลูก

“จากสัญญาณโทรศัพท์ของครูปรีชาระบุชั ด

เจนว่าในเวลา 16.46 น. ครูปรีชายังขับรถจอด

ติดสั ญญาณไฟแดงอยู่บริเวณสี่แยกอู่ทอง ใกล้

เคียงกับตลาดเรดซิตี้ จึงเป็ นไปไ ม่ได้ที่ครูปรีชา

จะใช้เวลา 10 นาทีลงไปซื้ อล อตเต อรี่ที่ตลาด

เรดซิตี้และเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนในเวลา

16.56 น.ตามที่กล่าวอ้ าง อีกทั้งช่วงเวลาดั งกล่า

วยังมีคลิ ปเสี ยงการส นทนา ของครูปรีชาที่ใช้

โทรศัพท์อยู่ตลอดช่วงเวลา จึงเชื่ อได้ว่าวันดัง

กล่าวครูปรีชาไม่ได้ซื้ อลอตเต อรี่จากเจ๊บ้ าบิ่นที่

ตลาดเรดซิตี้จริ ง ซึ่งหลั กฐานเหล่ านี้ ทำให้

ศาล พิจารณาย กฟ้อ งลุงจรูญ ตามศาลชั้นต้น

ในที่สุ ด”

ลุงจรูญ กล่าวว่า ในวันนี้ศ าลมีคำพิพ ากษา

ย กฟ้ อง คืนความเป็นธรรมให้กับตนเรียบร้อย

แล้ว จากนี้ไปตนจะได้ทวงความเป็นธรรมให้กับ

ตั วเอง โดยฟ้ องร้องดำเนินคดี กับผู้ที่พย ายาม

ใ ส่ร้ ายดำเนิ นค ดีกับตนทั้งหมดทุกคน

ที่มา ข่ า ว ส ด